Tanečně pohybová terapie


Psychoterapeutická skupina: Tanečně-pohybová terapie pro ženy

Tanečně pohybová terapie je terapeutický přístupem, který vnímá tělo, mysl a prožívání jako úzce propojené a neoddělitelné. Pravidelná skupinová setkávání jsou určena ženám a ženským tématům. Ve skupině se budeme zabývat charakteristickým typem ženského pohybu, dynamikou pohybu a tvarem pohybu.

Ve skupině budeme mít možnost zažít si pohyb a jeho silný integrační potenciál, objevovat spontaneitu, tělesnost a vědomé prožívání těla, uvolňování napětí, naslouchat svým potřebám skrze tělo a zažít tělo jako svého rádce a průvodce.

Skupina je určena pro ženy s následujícími obtížemi:

  • navázání kontaktu se svým tělem nebo pocity dlouhodobé vyčerpanosti
  • těhotenství a mateřství
  • vztahové a rodinné problémy
  • vystavení dlouhodobému stresu (pracovním, rodinném…)
  • nejistota v komunikaci a v sociálním fungování
  • psychosomatické obtíže – potíže, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. Jsou to například: chronické bolesti (hlavy, břicha, zad, kloubů…); chronická únava; snížená a často selhávající imunita; gynekologické obtíže; kožní problémy; nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu; trávicí obtíže a další
O Taneční-pohybové terapii

Stále většímu významu se také dostává psychoterapii zaměřené na tělo. Tanečně pohybová terapie (TPT) je ucelený psychoterapeutický přístup který je ze své podstaty velmi celostní. TPT vnímá tělo, mysl a prožívání jako úzce propojené a neoddělitelné.
Slovo tanec reprezentuje v TPT veškeré neverbální projevy jedince, které mají komunikační potenciál. Neverbálními projevy rozumíme veškeré pohybové akce, které odrážejí aktuální prožívání daného člověka a jeho zkušenost s vnějším světem.

TPT zle využívat v oblasti rozvoje osobnosti, které může být zaměřeno např. uvolnění, vyvážení stresujícího životního stylu, uvolnění kreativity, sebepoznání a seberozvoj a s tím případně spojené zlepšení vztahů či profesních dovedností.


Autentický pohyb
Autentický pohyb je expresivní improvizační metodou, která využívá principy improvizace, volné asociace v pohybu, s možným propojením s aktivní imaginací. Autentický pohyb dává možnost dotknout se našeho vnitřního prostoru skrze pohyb a umožňuje bez hodnocení zachycovat spontánní tělesné impulsy. Autentického pohybu zle využít nejen v terapeutickém procesu, ale také jako metodu sebepoznání a péče o sebe při práci s lidmi.

„Pohyb je způsob, jakým můžeme vstoupit do kontaktu se sebou samým, s neviditelnou částí nás…“ Janet Adler


Petr_Lenka_300Duha_300Lucia_Katka_300
Autentická improvizace na náplavce – červenec 2014

Comments are closed.